Theodore Friedmann
Testimonial 3
12/08/2016

Trong chiến lược phát triển của mình, các viện y sinh học ở Việt Nam rất cần quan tâm làm chủ các công nghệ mới như cloning trị liệu, cloning sinh sản, tái lập trình (reprogramming), bioprinting, gene therapy, cellular imaging, kỹ nghệ mô (tissue engineering)… Sự phát triển các công nghệ hiện đại này sẽ làm chỗ dựa cho những nghiên cứu ứng dụng.